VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ASOCIACE VYSOKOŠKOLSKÝCH VZDĚLAVATELŮ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROFESÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Článek I. - volební řád

Volí se čtyřčlenné předsednictvo - tj. předseda a tři místopředsedové. Volby jsou tajné. K jejich platnosti je nezbytná účast nejméně dvou třetin členů Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (dále jen "Asociace") s hlasovacím právem. Zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů s hlasovacím právem.

Organizaci voleb zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise zvolená plénem Asociace.

1. Každý člen s hlasovacím právem dostane seznam všech členů Asociace, v němž označí křížkem před jménem nejméně 6 kandidátů na člena předsednictva, z nichž nejméně jednoho označí navíc kroužkem jako kandidáta na předsedu.

2. Z takto označených seznamů se sestaví 2 kandidátní listiny:

(a) Kandidátní listina na předsedu obsahuje podle počtu získaných hlasů první 4 jména.

(b) Kandidátní listina na členy předsednictva obsahuje podle počtu získaných hlasů prvních 10 jmen.

(Při rovnosti počtu hlasů na posledním místě obsahují kandidátky více jmen, než je stanovený počet.)

3. Volba předsedy. Na kandidátní listině na předsedu se označí křížkem před jménem 1 kandidát. Není-­‐li nikdo zvolen v prvním kole, postupují do druhého kola první 3. Není-­‐li nikdo zvolen ve druhém kole, postupují do třetího kola první 2. Není-­‐li nikdo zvolen ve třetím kole, volba předsedy se přesouvá na předsednictvo. (Rovnost počtu hlasů na posledním místě při postupu do druhého a třetího kola se řeší losem. O dílčích výsledcích hlasování - pořadí všech kandidátů s počty získaných hlasů - podá po každém kole volební komise úplnou informaci.)

4. Volba předsednictva v případě, že předseda byl zvolen. Na kandidátní listině na členy předsednictva (9 kandidátů) se označí křížkem před jménem 5 kandidátů. Není-­‐li po prvním kole předsednictvo úplné, postupuje do druhého kola prvních 7. Není-­‐li po druhém kole předsednictvo úplné, postupuje do třetího kola prvních 6. Není-­‐li po třetím kole předsednictvo úplné, postupují do čtvrtého kola první 4. Není-­‐li po čtvrtém kole předsednictvo úplné, postupují do pátého kola první 2. Není-­‐li ani po pátém kole předsednictvo úplné, bude sestaveno v počtu zvolených členů. (Rovnost počtu hlasů na posledním místě při postupu do druhého až pátého kola se řeší losem. O dílčích výsledcích hlasování - pořadí všech kandidátů s počty získaných hlasů - podá po každém kole volební komise úplnou informaci.) O konkrétním rozdělení rozsahu, v jakém místopředsedové zastupují předsedu, rozhodne předsednictvo.

5. Volba předsednictva v případě, že předseda nebyl zvolen. Na kandidátce na členy předsednictva (10 kandidátů) se označí křížkem před jménem 6 kandidátů. Není-­‐li po prvním kole předsednictvo úplné, postupuje do druhého kola prvních 9. Není-­‐li po druhém kole předsednictvo úplné, postupuje do třetího kola prvních 6. Není-­‐li po třetím


kole předsednictvo úplné, postupují do čtvrtého kola první 4. Není-­‐li po čtvrtém kole předsednictvo úplné, postupují do pátého kola první 2. Není-­‐li ani po pátém kole předsednictvo úplné, bude sestaveno v počtu zvolených členů. (Rovnost počtu hlasů na posledním místě při postupu do druhého až pátého kola se řeší losem. O dílčích výsledcích hlasování - pořadí všech kandidátů s počty získaných hlasů - podá po každém kole volební komise úplnou informaci.) Způsob volby předsedy z členů předsednictva si určí předsednictvo za řízení věkově nejstaršího člena předsednictva, který má právo přenést tuto svoji kompetenci na jiného člena předsednictva, například s uplatněním kritéria věkové posloupnosti. O konkrétním rozdělení rozsahu, v jakém místopředsedové zastupují předsedu, rozhodne předsednictvo.

6. Člen předsednictva - organizátor jednání příštího Pléna Asociace - není volen výše popsaným způsobem, je určen vždy rozhodnutím Pléna o místě konání příštího zasedání příštího Pléna.

7. Postup v situaci, kdy zástupce organizace zajišťující příští jednání Pléna asociace je řádně zvoleným předsedou nebo místopředsedou podle bodů 1 až 5 tohoto Volebního řádu. V tomto případě zůstává členem předsednictva organizátor posledního jednání Pléna Asociace.

Článek II. - jednací řád

1. Předsednictvo Asociace je orgán Asociace s nejvyšší rozhodovací pravomocí mezi jednáními pléna Asociace.

2. Řádná zasedání předsednictva se konají nejméně jednou za půl roku. Mimořádné zasedání předsednictva může předseda svolat z vlastní iniciativy.

3. Předsednictvo:

a) připravuje zprávy o činnosti pro předložení Plénu Asociace,

b) připravuje návrh rozpočtu Asociace,

c) připravuje pravidla úhrady provozních nákladů Asociace,

d) navrhuje pracovní skupiny k posuzování a projednávání dalších otázek,

e) navrhuje kandidáty Asociace do národních a mezinárodních institucí a orgánů,

f) navrhuje místo a čas konání Výročních shromáždění a řádných zasedání Pléna.

4. Hlasování mimo zasedání předsednictva i pléna Asociace lze realizovat za respektování následujících podmínek:

a) předseda rozešle členům Asociace elektronickou poštou podkladový materiál a návrh usnesení, a současně stanoví požadovanou lhůtu k vyjádření,

b) člen Asociace s hlasovacím právem se prostřednictvím elektronické pošty jednoznačně vyjádří předsedovi Asociace, zda s navrženým usnesením souhlasí, nesouhlasí nebo se zdržuje hlasování; pokud se člen Asociace s hlasovacím právem ve stanovené lhůtě nevyjádří, popřípadě není-­‐li jeho vyjádření jasné a srozumitelné, má se za to, že se hlasování zdržel,

c) pro přijetí usnesení z hlasování mimo zasedání Pléna platí stejná pravidla jako pro řádná hlasování,

d) výsledek hlasování realizovaného mimo zasedání Pléna je předsedou bezprostředně rozeslán členům Asociace, a je uveden v zápise z nejbližšího následujícího jednání Pléna,

e) pozměňovací návrhy nejsou v případě hlasování realizovaného mimo jednání Pléna Asociace přípustné.

V Olomouci dne 2.12.2013