Statut Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice

Článek 1 - Vymezení a náplň činnosti

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (dále jen "Asociace") je nepolitické, dobrovolné, neregistrované a neziskové sdružení.

Náplní činnosti Asociace jsou zejména:

 • podílení se na řešení otázek týkajících se vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech,
 • spolupráce s MZ ČR a MŠMT ČR,
 • formulování stanovisek k podmínkám klíčových záměrů vzdělávací politiky v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí v ČR,
 • účast na legislativních procesech vztahujících se k nelékařským zdravotnickým povoláním,
 • účast při tvorbě rozvojových koncepcí vzdělávání pro nelékařské zdravotnické profese,
 • formulování stanovisek pro podmínky výzkumu v nelékařských zdravotnických oborech,
 • posilování vzájemné spolupráce za účelem zvyšování úrovně vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na vysokých školách.

Článek 2 - Členství

 1. Asociace sdružuje zástupce vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, jimiž se u vysokých škol, které se dělí na fakulty, rozumí každá fakulta nebo vysokoškolský ústav realizující studijní programy nelékařských zdravotnických profesí akreditované v České republice, u těch škol, které se na fakulty nečlení, je to sama vysoká škola.
 2. Členství v Asociaci vzniká dnem, kdy Plénum Asociace projedná písemnou žádost uchazeče o členství a tajným hlasováním vyjádří souhlas nejméně dvě třetiny stávajících členů.
 3. Členství v Asociaci a účast při jednáních Asociace jsou nezastupitelné.
 4. Členství v Asociaci zaniká: a) písemným oznámením člena Asociace předsednictvu Asociace, že z Asociace vystupuje, b) neuhrazením Plénem Asociace schváleného příspěvku člena na úhradu provozních nákladů Asociace po uplynutí doby dvanácti měsíců ode dne splatnosti.

Článek 3 - Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou:

a) Plénum,

b) předsednictvo,

c) předseda.

Článek 4 - Plénum

 1. Plénum Asociace je orgán Asociace s nejvyšší rozhodovací pravomocí. Tvoří je všichni členové Asociace.
 2. Plénum: a) schvaluje a mění Statut Asociace, b) schvaluje zprávy předsedy o činnosti, c) schvaluje rozpočet Asociace, d) schvaluje pravidla úhrady provozních nákladů Asociace, e) schvaluje zprávu revizorů účtů, f) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a revizory účtů, g) zřizuje pracovní skupiny k posuzování a projednávání dalších otázek; do pracovních skupin mohou být přizváni též odborníci, kteří nejsou členy Asociace, h) deleguje zástupce Asociace do národních a mezinárodních institucí a orgánů, i) rozhoduje o místě a čase konání Výročních shromáždění a řádných zasedání Pléna.
 3. Řádná zasedání Pléna se konají nejméně jednou za půl roku. Mimořádné zasedání Pléna může předseda svolat z vlastní iniciativy; je však povinen svolat je do 14 dnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna čtvrtina jeho členů.
 4. Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina členů s hlasovacím právem. Stanovisko určené ke zveřejnění vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů s hlasovacím právem. Ve všech ostatních případech se považuje za přijatý návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem.
 5. Hlasování při volbách a odvolávání předsedy a místopředsedů je tajné. V jiných případech je veřejné, pokud se Plénum neusnese jinak.
 6. Hlasovací právo mají členové Asociace. Každý člen má jeden hlas.
 7. Jednání Pléna se může účastnit i pozvaný host/odborník v souvislosti s projednávaným tématem.

Článek 5 - Předsednictvo

 1. Předsednictvo je pětičlenné; jeho členy jsou: a) předseda, b) 3 místopředsedové, c) člen - organizátor jednání příštího pléna Asociace. Místopředsedové zastupují předsedu v jím určeném rozsahu.
 2. Předsednictvo je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina členů. Přijato je usnesení, pro které hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 3. Místopředsedové jsou voleni z členů Asociace na dvouleté funkční období. Způsob volby upraví volební řád přijatý Plénem.
 4. V případě, že se uvolní místo předsedy nebo místopředsedů, koná se doplňující volba na zbytek funkčního období.
 5. K uvolnění funkce předsedy Asociace, resp. místopředsedů Asociace, může dojít na základě odvolání Plénem Asociace nebo vzdáním se funkce formou písemného vyjádření.
 6. Předsednictvo se schází dle potřeby, minimálně jednou za půl roku.

Článek 6 - Předseda

 1. (1) Předseda Asociace zastupuje Asociaci navenek. Předseda zejména: a) jedná jménem Asociace v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními Pléna a Předsednictva, b) odpovídá za činnost Asociace mezi zasedáními Pléna, c) podává Plénu zprávy o činnosti předsednictva a o své činnosti, d) svolává Výroční shromáždění, zasedání Pléna a předsednictva a odpovídá za plnění jejich usnesení.
 2. (2) Předseda je volen z členů Asociace na dvouleté funkční období. Způsob volby upraví volební řád přijatý Plénem.

Článek 7 - Účinnost

Tento Statut Asociace nabývá účinnosti dnem 15.4.2014.

V Praze 15. 4. 2014